ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา


     ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องจนทำให้นักเรียนสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและประเทศชาติ มา ณ โอกาสนี้