ฝ่ายวิชาการ   โทร. 02 637 1852 ต่อ 1812,1815

ตารางสอบปลายปี ประถมศึกษา

ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษา

27_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2559_files/Sch%202_59.pdf
27_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2559_files/schduel_2_2559.pdf

ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษา (EIP)

27_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2559_files/final%20exam%202%202016%20%281%29.pdf