1. 1.แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


  1. 2.รายวิชา FE และ กจป ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


  1. 3.คำอธิบายรายวิชา FE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


4. คำอธิบายรายวิชา กจป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2_khxmul_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_play_phakh_reiyn_thi_2_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204-6%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%202560%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
2_khxmul_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_play_phakh_reiyn_thi_2_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9B2-60.pdf
2_khxmul_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_play_phakh_reiyn_thi_2_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20FE%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202-2560.pdf
2_khxmul_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_play_phakh_reiyn_thi_2_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9B%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202-2560.pdf