วิชาการมัธยมศึกษา   

13_ray_chux_nakreiyn_thi_di_rab_khad_leuxk_khea_rwm_khorngkar_BCC_SMART_Education_files/smart.pdf