วิชาการมัธยมศึกษา   

13_ray_chux_phu_mi_siththi_khea_suksa_tx_chan_mathymsuksa_pi_thi_4_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B8%A1.4%20%28%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%29.pdf