โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ประถมศึกษา)  

7_khorngkar_EIP_See_the_World_files/scan.pdf