ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา

โทร. 02 637 1852 ต่อ 1815

- ตารางการใช้ห้องคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

- ห้องเรียนรายวิชา FE และ กจป

- ห้องเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

11_hxngreiyn_raywicha_sara_pheim_teim_(FE)_khnitsastr_pheim_teim_phasa_cin_phasa_yipun_la_serim_thaksa_praca_phakh_reiyn_thi_1_pi_kar_suksa_2560_files/FE%201-2560%20Sheet1.pdf
11_hxngreiyn_raywicha_sara_pheim_teim_(FE)_khnitsastr_pheim_teim_phasa_cin_phasa_yipun_la_serim_thaksa_praca_phakh_reiyn_thi_1_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A11_2560.pdf
11_hxngreiyn_raywicha_sara_pheim_teim_(FE)_khnitsastr_pheim_teim_phasa_cin_phasa_yipun_la_serim_thaksa_praca_phakh_reiyn_thi_1_pi_kar_suksa_2560_files/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf