ฝ่ายวิชาการ   โทร. 02 637 1852 ต่อ 1812,1815

ตารางสอบกลางปี ประถมศึกษา

ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษา

ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษา (EIP)

23_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_1_2560_files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%201_60.pdf
23_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_1_2560_files/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A60.pdf

ตารางสอบกลางปี ประถมศึกษา (EIP)

23_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_1_2560_files/EIP%20%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A60.pdf
23_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_1_2560_files/EIP%20final%20exam%201_2017%20%28%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%2030%20%E0%B8%AA.%E0%B8%84%29.pdf