ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ตารางสอบแก้ตัวและข้อปฏิบัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%201-60.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%20%28%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%29.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf

โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
: English Immersion Program (EIP)

Grade 9

Grade 7

Grade 12

Grade 10

Grade 8

Grade 11

Schedule for Final Exam Regrading Semester 1/2017

22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/Eip.%20%20Final%20exam%20Regrading%20Schedule.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/m.1.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/m.2.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/m.3.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/m.4%20%281%29.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/m.5.pdf
22_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_1_2560_(mathymsuksa)_files/m.6.pdf