ฝ่ายวิชาการ   โทร. 02 637 1852 ต่อ 1812,1815

ตารางสอบปลายปี ประถมศึกษา

ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษา

ตารางสอบปลายภาค มัธยมศึกษา (EIP)

ตารางสอบปลายปี ประถมศึกษา (EIP)

25_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2560_files/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf
25_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2560_files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20EIP%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20EIP%20%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%29.pdf
25_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2560_files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%202_60%20%28%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%29.pdf
25_tarang_sxb_phakh_reiyn_thi_2_2560_files/EIP%20final%20exam%202_2017%20%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.pdf