ตารางสอบแก้ตัวและข้อปฏิบัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0.pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
: English Immersion Program (EIP)

Grade 7-9

Grade 10-12

Schedule for Final Exam Regrading Semester 2/2017

23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/Schedule%202_2017.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/Grade%207-9.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/Grade%2010-12.pdf

กิจกรรมเสริมจริยธรรม

23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%202-60.pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไืทย

23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
23_ray_chux_nakreiyn_tid_0_r_mph_phakh_reiyn_thi_2_2560_(mathymsuksa)_files/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0_1.pdf