1. 1.แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1


2. แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2


3. แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

16_phnkar_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_tn_phakh_reiyn_thi_1_pi_kar_suksa_2561_files/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%A11.pdf
16_phnkar_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_tn_phakh_reiyn_thi_1_pi_kar_suksa_2561_files/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%A12.pdf
16_phnkar_lng_thabeiyn_reiyn_radab_mathymsuksa_txn_tn_phakh_reiyn_thi_1_pi_kar_suksa_2561_files/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%A13.pdf