วิชาการประถมศึกษา   

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EIP)

- ประถมศึกษาปีที่ 1

- ประถมศึกษาปีที่ 2

- ประถมศึกษาปีที่ 3

- ประถมศึกษาปีที่ 4

- ประถมศึกษาปีที่ 5

- ประถมศึกษาปีที่ 6

23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G1_iep.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G2_iep.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G3_iep.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G4_iep.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G5_iep.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G6_iep.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G.1%20EIP.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G.2%20EIP.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G.3%20EIP.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G.4%20EIP.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G.5%20EIP.pdf
23_prakas_hxngreiyn_chan_prathm_suksa_pi_kar_suksa_2562_files/G.6%20EIP.pdf