สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครอง
สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนรังสีวิทยา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย