ตารางสอบคัดเลือก นร. แซมชั้น ม.1
   (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2556

•  รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
   ม.4 ปีการศึกษา 2556
•  นร. ได้รับทุเรียนดี Top Twenty
   ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

•  กำหนดการจำหน่ายหนังสือ
   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 รับสมัครงาน