•  รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
   ของครูอาวุโส ประจำปี 2554
• รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
• ประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ
• สถานศึกษาพระราชทาน 2554
• นักเรียนพระราชทาน 2554