อ.ทิพยวรรณ อนุชิราชีวะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา
โทรศัพท์ 1812, tippayawon.an@bcc1852.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Web Master : อ.พัชลัยวรรณ อินทรเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Web Master : อ.วรินธร ไชยกาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Web Master : T.Santita Tanprasert 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Web Master : อ.พีรพงศ์ รัตนวงศ์แข

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Web Master : อ.นรชัย พิทักษ์พรชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Web Master : อ.ศรีประภา  ทิพเนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Web Master : อ.ธนูชัย พัวพันธ์พงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Web Master : T.punapa Jonganukulthanakon (กำลังพัฒนา)http://mrmaths.bcc.ac.thhttps://sites.google.com/site/bccprimarysocial/homehttps://sites.google.com/site/bccprimarysocial/homehttps://sites.google.com/a/bcc1852.com/english-pratom-department/http://com.bcc.ac.thhttp://com.bcc.ac.thhttp://prsci.bcc.ac.th/http://artandmusic.bcc.ac.th/http://pep.bcc.ac.th/https://sites.google.com/site/primarythai/shapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4shapeimage_7_link_5shapeimage_7_link_6shapeimage_7_link_7shapeimage_7_link_8shapeimage_7_link_9
ACADEMICAcademic-Academic.html
วิชาการAcademic-Academic.html
PRIMARY
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
SECONDARY
ทะเบียน
Registration
S&Q
มาตรฐานคุณภาพ
IEP
IEP
ห้องสมุด
Library
Academic-Academic.html
Academic-Secondary.html
http://iepmainsite.blogspot.com/
Academic-S%26Q.html
http://registry.bcc.ac.th
Academic-Library.html

© Copyright 2009-2011 Bangkok Christian College. All rights reserved.

 บีซีซี  ศาสนกิจ  ประชาสัมพันธ์  วิชาการ  โครงการภาษาอังกฤษ  ห้องสมุด  ห้องทะเบียน
     แนะแนว  กิจกรรม  ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดต่อhttp://www.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/jesus/index.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/PR-News/PR-News/News/News.htmlAcademic-Academic.htmlhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/EIP/EIP-EIP.htmlAcademic-Library.htmlhttp://registry.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/guidance/home.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/SPactivities/SPA-Home.htmlhttp://primary.bcc.ac.th/arc/http://ict.bcc.ac.th/http://www.bcc.ac.th/BCC2011/Contact/Contact-Map.htmlshapeimage_38_link_0shapeimage_38_link_1shapeimage_38_link_2shapeimage_38_link_3shapeimage_38_link_4shapeimage_38_link_5shapeimage_38_link_6shapeimage_38_link_7shapeimage_38_link_8shapeimage_38_link_9shapeimage_38_link_10shapeimage_38_link_11
อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์
โทรศัพท์ 6112. suphakij.ji@bcc1852.com
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ