อ.โกสุม รุ่งลักษมีศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
โทรศัพท์ 1815. kosum.ru@bcc1852.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Web Master : T.Thitarin  Nilsakulvat (กำลังพัฒนา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม
Web Master : อ.อุมาพร  ปิ่นเนตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Web Master : อ.สมเกียรติ  โอภาสวรรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Web Master : อ.เกษม สวัสดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Web Master : อ.อดิเรก  พิทักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Web Master : อ.พันธ์ยุทธ มีขาญเชาว์ (กำลังพัฒนา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Web Master : อ.ศักดิ์ชัย สุริยวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Web Master : อ.ชญานี  รัตนรอด https://sites.google.com/site/bccsecondarysocialhttps://sites.google.com/site/bccsecondarysocialhttp://fld.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/computer/index.htmhttp://primary.bcc.ac.th/computer/index.htmhttp://msci.bcc.ac.th/http://primary.bcc.ac.th/phy/pesakchai/index.htmhttp://thai.bcc.ac.thshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4shapeimage_7_link_5shapeimage_7_link_6shapeimage_7_link_7
ACADEMICAcademic-Academic.html
วิชาการAcademic-Academic.html
PRIMARY
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
SECONDARY
ทะเบียน
Registration
IEP
IEP
ห้องสมุด
Library
Academic-Academic.html
Academic-Primary.html
http://iepmainsite.blogspot.com/
http://registry.bcc.ac.th
Academic-Library.html
S&Q
มาตรฐานคุณภาพ
Academic-S%26Q.html

© Copyright 2009-2011 Bangkok Christian College. All rights reserved.

 บีซีซี  ศาสนกิจ  ประชาสัมพันธ์  วิชาการ  โครงการภาษาอังกฤษ  ห้องสมุด  ห้องทะเบียน
     แนะแนว  กิจกรรม  ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดต่อhttp://www.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/jesus/index.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/PR-News/PR-News/News/News.htmlAcademic-Academic.htmlhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/EIP/EIP-EIP.htmlAcademic-Library.htmlhttp://registry.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/guidance/home.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/SPactivities/SPA-Home.htmlhttp://primary.bcc.ac.th/arc/http://ict.bcc.ac.th/http://www.bcc.ac.th/BCC2011/Contact/Contact-Map.htmlshapeimage_38_link_0shapeimage_38_link_1shapeimage_38_link_2shapeimage_38_link_3shapeimage_38_link_4shapeimage_38_link_5shapeimage_38_link_6shapeimage_38_link_7shapeimage_38_link_8shapeimage_38_link_9shapeimage_38_link_10shapeimage_38_link_11
อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์
โทรศัพท์ 6112. suphakij.ji@bcc1852.com
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ