“ศจ.จอห์น เอ เอกิ้น”
ผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
HISTORY
ประวัติ
BORAD
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
VISION
ศิษย์เก่า
ALUMNI
ORGANIZATION
ผังองค์กร
ปรัชญา
PHILOSOPHY
PTA
PTA
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2395 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้สมฐานะของโรงเรียนเอกชน แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาตามระบบนานาอารยประเทศ และได้มุ่งรักษาภาพลักษณ์ ของความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการชั้นแนวหน้าตลอดมา ภายใต้การดำเนินการของคณะผู้บริหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
ศาสนาจารย์ เจ.เอ.เอกิน ( Reverend J.A. Eakin )
ศาสนาจารย์ ดับบลิว.ยี.แมคคลัวร์ ( Reverend W.G. McClure )
ศาสนาจารย์ อาร์.โอ.แฟรงคลิน ( Reverend R.O. Franklin )
ศาสนาจารย์ เอ็ม.บี.ปาล์มเมอร์ ( Reverend M.B. Palmer )
อาจารย์มิส เอ.กอลท์ ( Miss Annorbel Galt ) 
ศาสนาจารย์ อี.เอ็ม.เท็ต ( Reverend E.M. Tate )
อาจารย์เจริญ วิชัย 
ศาสนาจารย์เล็ก ไทยง
อาจารย์อารีย์ เสมประสาท
ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล
อาจารย์บุญเกียรติ นิลมาลย์
อาจารย์ประกอบ พรหมบุตร
ดร.จารีต องคะสุวรรณ
ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม (ปัจจุบัน)
อ.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ (ปัจจุบัน)
อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อ.ศิรินุช ตั้งสุขสันต์
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และบุคลากร
อ.สุรินทร์ อนุชิราชีวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
อ.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดร.บรรจง ชมภูวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
BCC-Vision.html
BCC-Philosophy.html
BCC-Organization.html
BCC-Alumni.html
BCC-PTA.html
BCC-History.html

© Copyright 2009-2011 Bangkok Christian College. All rights reserved.

 บีซีซี  ศาสนกิจ  ประชาสัมพันธ์  วิชาการ  โครงการภาษาอังกฤษ  ห้องสมุด  ห้องทะเบียน
     แนะแนว  กิจกรรม  ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดต่อhttp://www.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/jesus/index.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/PR-News/PR-News/News/News.html../Academics/Academic-Academic.htmlhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/EIP/EIP-EIP.html../Academics/Academic-Library.htmlhttp://registry.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/guidance/home.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/SPactivities/SPA-Home.htmlhttp://primary.bcc.ac.th/arc/http://ict.bcc.ac.th/http://www.bcc.ac.th/BCC2011/Contact/Contact-Map.htmlshapeimage_46_link_0shapeimage_46_link_1shapeimage_46_link_2shapeimage_46_link_3shapeimage_46_link_4shapeimage_46_link_5shapeimage_46_link_6shapeimage_46_link_7shapeimage_46_link_8shapeimage_46_link_9shapeimage_46_link_10shapeimage_46_link_11
อ.วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี
รักษาการ ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย