HISTORY
ประวัติ
BOARD
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
VISION
ศิษย์เก่า
ALUMNI
ORGANIZATION
ผังองค์กร
ปรัชญา
PHILOSOPHY
PTA
PTA
“คริตศักราช 1852”
ปีก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2395 ( ค.ศ. 1852 ) 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้คณะมิชชันนารีซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง ที่ตำบลกุฏีจีน 
และที่ตำบลสำเหร่ เริ่มแรกเปิดสอนเยาวชนไทยที่กุฏีจีน มีซินแสกีเอ็ง ก๊วยเซียนเป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2405 ได้ย้ายโรงเรียนจากตำบลกุฏีจีน มาเปิดสอนที่ตำบลสำเหร่ 
ให้ศาสนทูต เอส.แมตตูน ( Rev.Stephen Mattoon ) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2443 คณะมิชชันนารีได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณถนนประมวญ ตำบลสีลม
อำเภอบางรัก จากเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 20 ชั่ง สมทบทุนในการซื้อที่ดินดังกล่าว โรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่า "กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล" เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2445 มีอาจารย์เจ.เอ.เอกิน ( Rev. J. A. Eakin ) เป็นผู้อำนวยการคนแรก

พ.ศ.2456 คณะกรรมการของคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่สหรัฐอเมริกา มีมติให้ยกระดับของโรงเรียนไฮสกูล (High School) ขึ้นเป็นคอลเลจ ( College ) ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น " กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย " ( Bangkok Christian College ) ใช้อักษรย่อว่า BCC ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงธรรมการ ( กระทรวงศึกษาธิการ ) ให้มีวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ. 2490 คณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได้มอบหมายพันธกิจต่าง ๆ
ที่ดำเนินการอยู่ตลอดจนการดูแล กิจการของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้แก่สภาคริสตจักรแห่งประเทศสยาม

พ.ศ. 2511 สร้างหอธรรม ( Chapel ) ที่มีรูปทรงคล้ายเรือโนอาห์ โดยได้รับแนวคิดมาจาก พระคัมภีร์ที่หมายถึงความรอด เพื่อให้เป็นที่อบรมจิตใจและเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

พ.ศ. 2525 สร้างอาคารอารีย์ เสมประสาท เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และเป็นห้องส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
เช่น ห้องทดลอง วิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ห้องพิมพ์ดีด ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

พ.ศ. 2536 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง 16 ชั้น เพื่อใช้เป็นศูนย์วิทยบริการและอาคารเรียน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารหลังใหม่ว่า " สิรินาถ "
และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง 19 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น เพื่อใช้ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นห้องส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมใหญ่ ห้องสัมมนาย่อย ฯลฯ
BCC-Borad.html
BCC-Vision.html
/Users/bccit
BCC-Organization.html
BCC-Alumni.html
BCC-PTA.html

© Copyright 2009-2011 Bangkok Christian College. All rights reserved.

 บีซีซี  ศาสนกิจ  ประชาสัมพันธ์  วิชาการ  โครงการภาษาอังกฤษ  ห้องสมุด  ห้องทะเบียน
     แนะแนว  กิจกรรม  ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดต่อhttp://www.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/jesus/index.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/PR-News/PR-News/News/News.html../Academics/Academic-Academic.htmlhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/EIP/EIP-EIP.html../Academics/Academic-Library.htmlhttp://registry.bcc.ac.thhttp://primary.bcc.ac.th/guidance/home.htmhttp://www.bcc.ac.th/BCC2011/SPactivities/SPA-Home.htmlhttp://primary.bcc.ac.th/arc/http://ict.bcc.ac.th/http://www.bcc.ac.th/BCC2011/Contact/Contact-Map.htmlshapeimage_35_link_0shapeimage_35_link_1shapeimage_35_link_2shapeimage_35_link_3shapeimage_35_link_4shapeimage_35_link_5shapeimage_35_link_6shapeimage_35_link_7shapeimage_35_link_8shapeimage_35_link_9shapeimage_35_link_10shapeimage_35_link_11