รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่ง  DRUM LINE  ชิงชนะเลิศ  แห่งประเทศไทย ประเภท Junior  Division  เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม  2555

ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ดังนี้

*   ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในตำแหน่งรางวัลชนะเลิศ

*  ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรีญยทอง

  1. * รางวัลความสามารถดีเด่น Snare line  ประเภท Junior Division

  2. *รางวัลความสามารถดีเด่น Tenor line ประเภท Junior Division

  3. *รางวัลความสามารถดีเด่น  Bass line ประเภท Junior Division

  4. * รางวัลความสามารถดีเด่น Cymbal line ประเภท Junior Division

  5. * รางวัลความสามารถดีเด่น Front line ประเภท Junior Division

*  รางวัลความสามารถดีเด่น General effect  ประเภท Junior Division