300-075 actual test 70-346 answer pdf 70-533 key point 70-347 exam questions

รางวัล Best Mission Award ยานอวกาศจำลอง Noshiro CanSat Competition – BCC

Enter your keyword

รางวัล Best Mission Award ยานอวกาศจำลอง Noshiro CanSat Competition


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

รางวัล Best Mission Award

นักเรียนผู้พัฒนาดาวเทียมได้แก่
1. นายวาริช บุญสนอง ห้อง 61
2. นายภวัต จ้อยจำรูญ ห้อง 61
3. นายธีรธัช บรรณสารตระกูล ห้อง 611

การแข่งขันออกแบบและสร้างเพื่อปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมและยานอวกาศจำลอง
“Noshiro CanSat Competition” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ครูที่ปรึกษา : ครูอดิเรก พิทักษ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา)