300-075 actual test 70-346 answer pdf 70-533 key point 70-347 exam questions

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561 – BCC

Enter your keyword

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
เด็กชายพีธศักดิ์  สุทธิอรรถศิลป์
เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ

เด็กชายศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี
เด็กชายภูมิ  สถิรเรืองชัย
นายธนพัฒน์  วิจิตรจามรี
นายกันต์  โศภนกิจ
นายคฑาทอง  ธรรมโสภณสกุล
นายพุฒิพัฒน์  เถลิงนวชาติ
นายพชร  เทศวัง

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-League 2018)
จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

IMG_0848

Picture 1 of 4