เอกสารชุดข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เอกสารชุดข้อมูลด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นในเอกสารชุด ประกอบด้วย
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ประกาศตารางเรียน onsite
3. ประกาศตารางเรียน online

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายในเอกสารชุด ประกอบด้วย
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ประกาศห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
3. ประกาศห้องเรียนวิชา Track
4. ประกาศห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม / ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น
5. ประกาศตารางเรียน onsite6. ประกาศตารางเรียน online

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


WordPress BCC - Powered by BCC