รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

นายสิรภพ ตั้งวรเกษม
นายเปรมินทร์ เลิศพงษ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยทางกายภาพ ในการปรับพฤติกรรมการเป็นศัตรูพืช ของปูนาสายพันธุ์ Somanniathelpusa Germaini ในระบบนิเวศนาข้าว”
ในรายการ Globe Student Research Competition 2020

WordPress BCC - Powered by BCC