แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 EIP ภาคเรียนที่ 2 2563

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2563

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2563

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2563

คำชี้แจง เรื่องแผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลา ลงทะเบียน: วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น.
นักเรียนต้องตรวจสอบแผนการลงทะเบียนของนักเรียนตามเอกสาร

WordPress BCC - Powered by BCC