แผนการลงทะเบียนเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรสามัญ และ หลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

แผนการลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2564

แผนการลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2564

แผนการลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2564

แผนการลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (EIP) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2564

หมายเหตุ : ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16:30 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 21:00 น.

WordPress BCC - Powered by BCC