ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ GENIUS Olympiad 2019

นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รายการ GENIUS Olympiad 2019 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2019 ณ เมือง Oswego รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมีผลงานส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด จาก 842 โครงงาน จาก 79 ประเทศ ได้รับรางวัลดังนี้ นายวศิน เธียรวุฒิ (ม.5) นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ (ม.6) และ นายศิวกร ชาญชโลธร (ม.6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากโครงงานเรื่อง “Isolation of Cellulolytic Bacteria from Termite Combs of Microtermes sp. to Reduce Pollution from Burning Rice Stubble”

นายพิวัฒน์ ศุภวิทยา (ม.4) ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงงานเรื่อง “Relationship between Changes in Mangrove Forest Conditions and
Reduction of Mudskipper Population” เด็กชายสิรภพ ตั้งวรเกษม (ม.3) และ เด็กชายเปรมินทร์ เลิศพงษ์ (ม.3) ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงงานเรื่อง “Somanniathelphusa Germaini, to Decrease Their Rice-Destroying Activities Altering the Methyl Farnesoate Hormone Level of Rice Field Crabs” โดยทั้ง 3 โครงงาน มีครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ และครูวนิดา ภู่เอี่ยม เป็นครูที่ปรึกษา

WordPress BCC - Powered by BCC