เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 ณ ทำเนียบองคมนตรี นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติหลายรายการจัดโดยสมาชิกสหภาพ IMC และ โครงการ Thai Talent Training ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อรับโอวาทและสร้าง ขวัญกำลังใจดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ เหรียญทอง 2019 IMC
2. เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2019 AIMO
3. นายกฤตพล เมนอน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2019 IMWiC และเหรียญทอง 2019 WMI
4. นายธีรภัค โกมลมณี ถ้วยรางวัล The Star และโล่รางวัล Legend 2018 WMI
5. เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2019 IMWiC

WordPress BCC - Powered by BCC