รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาท และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 37 คน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ การนี้นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร ห้อง 19 ผู้แทนประเทศแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศรายการ PMWC 2019
2.เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล ห้อง 6/10 ผู้แทนประเทศแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศรายการ SAIMC – EMIC 2019
3.เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย ห้อง 310 ผู้แทนประเทศแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศรายการ SAIMC – WYMIC 2019
4.เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ ห้อง 310 ผู้แทนประเทศแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศรายการ SAIMC – WYMIC 2019
5.นายรัชชานนท์ เพชรชู ห้อง 511 ผู้แทนประเทศแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศรายการ SMO 2019
6.นายวรภาส มีจิตรไพศาล ห้อง 511 ผู้แทนประเทศแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศรายการ SMO 2019

WordPress BCC - Powered by BCC