รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ)

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) 
ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
รางวัลเหรียญทอง รางวัล Special Award จาก National University of Science and Technology “MISIS” สหพันธรัฐรัสเซีย
เด็กชายพิวัฒน์ ศุภวิทยา ห้อง 310
เด็กชายศุภสิทธิ์ พัน ห้อง 310
ครูที่ปรึกษา ครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์, ครูวนิดา ภู่เอี่ยม, ครูอดิเรก พิทักษ์

WordPress BCC - Powered by BCC