การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ World Mathematics Invitational (WMI2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ World
Mathematics Invitational (WMI2018) จัดโดย สหภาพ TMC
ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2018ณ สาธารณรัฐเกาหลี
รางวัลเหรียญทอง พร้อมรางวัลThe Star of the World (คะแนนรวมสูงสุด)
และ รางวัล Legend Award (ได้รับเหรียญทองติดต่อกันเป็นปีที่ 3)

นายวรภาส มีจิตรไพศาล (ม.4)  
รางวัลเหรียญทอง พร้อมรางวัล Legend Award (ได้รับเหรียญทองติดต่อกันเป็นปีที่ 3)

เด็กชายไกรวิษย์ ไกยวงศ์ (ม.2)
รางวัลเหรียญทอง

นายธีรภัค โกมลมณี (ม.4) 
รางวัลเหรียญทอง

เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย (ม.2) 
รางวัลเหรียญทอง

เด็กชายวริทธิ์ วิริยะประสิทธิ์ชัย (ม.2)
รางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายกฤตพล เมนอน (ม.3) 
รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ (ม.1) 
รางวัลเหรียญทองแดง

WordPress BCC - Powered by BCC