รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2018 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้ ปี 2016 ได้รับรางวัล EMA AWARD 2016 (รางวัลระดับ 4 ดาว) และ YOUNG ENERGY MASTER AWARD 2016 ปี 2017 ได้รับรางวัล EMA AWARD 2017 (รางวัลระดับ 5 ดาว) และ EMA MIND TEAM AWARD 2017

WordPress BCC - Powered by BCC