BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

section-title

ข่าวประกาศ

ฝ่ายวิชาการ

ยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2564 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านรายละเอียด

งานบุคลากร

ข้อกำหนดการประกวดราคา งานจัดซื้อจัดจ้างบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่มชั่วระยะเวลาและเพิ่มเติมผลประโยชน์ แบบรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมกลุ่มครูต่างประเทศ ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการห้องเรียน Innovation ระดับ ม.1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ BCC SMART Education ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 และรายนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี “นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด

งานจำหน่ายหนังสือ

การจำหน่ายหนังสือเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (รอบ 2)

อ่านรายละเอียด

งานจัดการระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดการประกวดราคา โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่าย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อ่านรายละเอียด

งานจัดการระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 7 , 9 และ 11 (ฉบับวันที่ 3/4/2564)

อ่านรายละเอียด

ข่าวประกาศ

การคืนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

งานสระว่ายน้ำ

ตารางเรียนว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

ข้อกำหนดการประกวดราคา โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลศรีธัญญา

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

ชงโคสาร ฉบับปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด

งานสระว่ายน้ำ

ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำของสมาชิก

อ่านรายละเอียด

วิชาการมัธยมศึกษา

ประกาศ 0, ร, มผ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

อ่านรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

ข้อกำหนดการประกวดราคา งานประกันความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพย์สินภายในอาคาร

อ่านรายละเอียด

งานการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอื่นๆ

อ่านรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

ข้อกำหนดการประกวดราคา งานจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียนและครู ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียด

งานจำหน่ายหนังสือ

กำหนดแบ่งรอบ รับหนังสือและอุปกรณ์าการเรียน (ป.1) และกำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ นักเรียนประถมศึกษา(ป.2-ป.6)และมัธยมศึกษา(ม.2, ม.3, ม.5, ม.6) ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดการประกวดราคา งานจัดจ้างถ่ายภาพหมู่จบหลักสูตรนักเรียน รุ่น 168 ฉบับแก้ไข วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านรายละเอียด

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรื่อง การเปิดเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

อ่านรายละเอียด

ประกาศ

หนังสือเชิญชวนประมูลราคาอาหารสด ผัก และผลไม้

อ่านรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดการประกวดราคา งานจัดจ้างถ่ายภาพหมู่จบหลักสูตรนักเรียน รุ่น 168 ฉบับแก้ไข วันที่ 14 ธันวาคม 2563 (ประกาศยกเลิก)

อ่านรายละเอียด

งานมาตรฐานคุณภาพ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด

คู่มือการใช้งาน Mobile BCC-AMS ( สำหรับผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้งาน Mobile App BCC-AMS สำหรับผู้ปกครอง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

อ่านรายละเอียด

ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อการศึกษาในอนาคต

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนของบีซีซีได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและต่อเนื่องสอดคล้องมาสู่ระดับมัธยมศึกษา โดยมีทิศทางและเป้าหมายทางการศึกษาที่สามารถไว้วางใจกับการพัฒนาหลักสูตร ที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ

โดยหลักสูตรจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ หลักวิธีคิดตามสาขาวิชาทักษะสำคัญของสาขาวิชา ตอบสนองกระแสการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง

วิดีโอโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

in 1852

ค.ศ. 1852 คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbiterian) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระบรมราชานุญาตให้คณะมิชชันซื้อที่ดิน 2 แปลงคือที่ตำบลกุฎีจีน หลังวัดแจ้ง และตำบลสำเหร่ และได้ตั้งโรงเรียนเป็นแห่งแรก ณ ตำบลกุฎีจีน โดยจ้างเด็กมาเรียนวันละเฟื้อง (12 สตางค์) มีซินแสกีเอ็ง ก๊วยเซียนเป็นผู้สอน ในตอนนั้นมีเยาวชนจีนเพียง 8 คนเท่านั้นที่สมัครเป็นนักเรียน

1892

ค.ศ. 1892 ท่านอาจารย์จอห์น.เอ.เอกิ้น เห็นว่าการที่ต้องบริหารงานเป็นสองฝักสองฝั่งเช่นนี้ย่อมสิ้นเปลืองแรงงาน และไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด ท่านจึงตัดสินใจยกเลิกกิจการที่กุฎีจีนเสีย และมุ่งหน้าปรับปรุงกิจการส่วนรวมของหมู่คณะ คือดำเนินการบริหารที่สำเหร่แต่เพียงด้านเดียวท่านได้แสดงถึงความเสียสละ อย่างยิ่ง โดยทุ่มเททุนส่วนตัวของท่านที่สะสมไว้เพื่อ "บากกอกคริสเตียนไฮสกูล"

1900

ค.ศ. 1900 ทางคณะมิชชันนารีเล็งเห็นว่า หากจะขยายการศึกษาให้กว้างไกลออกไปแล้ว ที่ดินตรงตำบลสำเหร่ไม่เหมาะสม จึงมุ่งหมายไปยังที่ดินแปลงใหม่ ณ ฝั่งชายแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นฝั่งกรุงเทพฯ ปัจจุบันและในที่สุดก็ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณ ถนนประมวญ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก และสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นใหม่เรียกนามว่า "กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล"

BCC

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย บนเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ประกอบไปด้วยหอธรรม อาคารอารีย์ เสมประสาท อาคาร 2 อาคารสิรินาถ อาคารบีซีซี 150 ปี สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาคารจอห์น เอ เอกิ้น ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 ชั้นและชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ชั้น 12 เป็นหอประวัติศาสตร์โรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

WordPress BCC - Powered by BCC