นิทรรศการ 5 ส่วน

"จุดกำเนิด" Our Origin นำเสนอข้อมูลและเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้าในการทำพันธกิจทางด้านการเผยแพร่คริสตศาสนา การแพทย์และการสาธารณสุข การพิมพ์ การทูต และการศึกษา


"ที่มาของบีซีซี"BCC History เริ่มจากการก่อตั้งโรงเรียนที่กุฎีจีน (ใกล้วัดอรุณราชวราราม) โดยมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาแบบสากลขึ้นในสยาม ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปที่สำเหร่ และต่อมาที่ถนนประมวญตามลำดับ ซึ่งเป็นที่มาของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย"


"สปิริตบีซีซี" BCC Spirit ค่านิยมที่ลูกบีซีซีได้รับการปลูกฝังและยึดถือสืบเนื่องกันมาโดยตลอด ได้แก่ ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความรักสามัคคี ซึ่งหล่อหลอมให้ลูกบีซีซีมีคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์


"ความเป็นหนึ่งเดียวของลูกบีซีซี" BCC Unity ความรักความผูกพันในความเป็นพี่เป็นน้องของสายเลือดม่วงทอง เป็นที่กล่าวขานกันมาตลอด แม้จบการศึกษาไปแล้ว เมื่อพบกันลูกบีซีซียังตระหนักว่าพวกเขามาจากที่เดียวกัน เชื่อใจกัน ไว้ใจกัน ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสร้างความเชื่อมโยง และเก็บความทรงจำที่น่าประทับใจของลูกบีซีซีแต่ละรุ่นเข้าไว้ด้วยกัน


"อนาคตของเรา" Our Future โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้มีความสามารถที่โดดเด่นในด้านต่างๆ และมีจิตสำนึกที่ดีงาม เพื่อเตรียมผู้นำแห่งอนาคตที่พร้อมจะเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ถือคบเพลิงนำแสงสว่างเข้าสู่สังคมโลก

WordPress BCC - Powered by BCC