รายการ The 4th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2018)

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการ The 4th ASEAN Student Science Project Competition
(ASPC 2018)
ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2018 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย
นายศิวกร ชาญชโลธร นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ และ นายวศิน เธียรวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จัดทำโครงงาน Novel approach to improve local wisdom using termite
mounds in treating agricultural waste
ได้รับรางวัล First Prize of Biological Science Category

WordPress BCC - Powered by BCC