การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกทวีปเอเชีย Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกทวีปเอเชีย Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2018 ณสาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลเหรียญทอง
นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา (ม.4) 
นายวรภาส มีจิตรไพศาล (ม.4)

รางวัลเหรียญเงิน
นายณฐนน เทอดไพรสันต์ (ม.5)
นายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล (ม.5)

รางวัลเหรียญทองแดง
นายรัชชานนท์ เพชรชู (ม.4)
นายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ (ม.5)

WordPress BCC - Powered by BCC