การแข่งขัน Robotic Olympiad 2018 : Robot Penalty Shoot-out Competition

การแข่งขัน International Robotic Olympiad 2018 : Robot Penalty Shoot-out Competition
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายศุภสิทธิ์ พัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

WordPress BCC - Powered by BCC