การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung Kok Primary Mathematics World Contest (PMWC 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung Kok Primary Mathematics World Contest (PMWC 2018)
ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล ถ้วยแชมเปี้ยนประเภททีมและกลุ่มบุคคล
เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ (ม.1)

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล ถ้วยแชมเปี้ยนประเภททีมและกลุ่มบุคคล
เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ (ม.1)

WordPress BCC - Powered by BCC