การแข่งขันเทควันโด “2018 RSU KTK KWON Taekwondo Open”

การแข่งขันเทควันโด “2018 RSU KTK KWONTaekwondo Open”
วันที่ 21 กรกฎาคม 2018 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

รางวัล 3 เหรียญทอง
เด็กชายศุภรุจ ฉัตรสกุลชัย (ป.3)
เด็กชายนพรุจ ต่างใจ (ม.1)
เด็กชายระพิม อัครเดชลือชา (ม.2)

รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายปธานิน ชื่นรัตนกุล (ป.3)
เด็กชายชีวานนท์ ทรัพย์ประพฤทธิ์ (ป.4)
|เด็กชายรพีรัฐ เกษมนิธิโชค (ป.5)
เด็กชายชรจารุพงศ์ โสภน (ป.5)

รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายสุพศิน หงส์พร้อมญาติ (ป.3)
เด็กชายสุกฤษฎิ์ หงส์พร้อมญาติ (ป.3)
เด็กชายรัชพล เอี่ยมจ้อย (ป.6)
เด็กชายศุภกฤฑ คงศิริวัฒนกุล (ป.6)
เด็กชายธารา ดำริห์ (ป.3)

WordPress BCC - Powered by BCC