การแข่งขันกอล์ฟ Hurricane Junior Golf Tour รายการ Union Country Open

การแข่งขันกอล์ฟ Hurricane Junior Golf Tour รายการ Union Country Open
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2018 ณ Galloping Hill Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลชนะเลิศ
นายสหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

WordPress BCC - Powered by BCC