การแข่งขันกีฬาหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-League 2018)

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-League 2018) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2018

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม 
นายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ (ม.4), เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ (ม.3), เด็กชายศิวกร เชาวน์เลิศเสรี (ม.1)
เด็กชายภูมิ สถิรเรืองชัย (ม.1), นายธนพัฒน์ วิจิตรจามรี (ม.4) , นายกันต์ โศภนกิจ (ม.4)
นายคฑาทอง ธรรมโสภณสกุล (ม.4), นายพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ (ม.3), นายพชร เทศวัง (ม.4) 

WordPress BCC - Powered by BCC